คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

กระบวนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

011 กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

011 กระบวนการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

012 กระบวนงานพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

013 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบ.การสาธารณสุข พศ.2535

014 คู่มือการปฏิบัติงานการตามพรบการสาธารณสุขพศ2535.pdf
ขนาดไฟล์ 5.94 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง

015 คู่มือเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ระดับหน่วยงาน

016 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchart งานผลิตข่าว

017 Flowchart งานผลิตข่าว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchartการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

018 Flowchartการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flowchartสื่อสารความเสี่ยง

019 Flowchartสื่อสารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

020 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

021 กระบวนงานรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่