คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

สัยทัศน์และพันธกิจ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย
สร้างสังคมรอบรู้
สู่สุขภาพดีทุกช่วงวัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน

 

 

พันธกิจ

อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของการเห็นพ้องต้องกัน
(ConsensusหรือAgreement)การยึดเหนี่ยวกัน(Cohesiveness)และการผูกพัน (Commitment)
ของสมาชิกต่อวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ

Hero 21