คุณกำลังมองหาอะไร?

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกับพันธกิจสำคัญของกรมอนามัย ได้กำหนดแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอนามัย ระหว่างปี 2558-2561 ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

“SMART Department of Health”

“กรมอนามัยประยุกต์ใช้ไอซีทีอย่างชาญฉลาดช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มคุณภาพบริการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ทั่วถึง เท่าเทียม”

 

พันธกิจกรมอนามัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า พอเพียง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งด้าน Hardware, Software และ People ware สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร้รอยต่อ และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนได้ทั่วถึง เท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา ร่วมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรแห่งความรู้ทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย ปี 2558-2561

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อย่างคุ้มค่า พอเพียง และปลอดภัย

            เป้าหมายที่สำคัญ

 

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน 1.1 การจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุม Hardware Infrastructure, Network Infrastructure and Software 

 1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ทดแทนและเพิ่มเติม
 2. โครงการจัดทำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure: VDI) ที่มุ่งเน้นการประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing)
 3. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 4. โครงการพัฒนาโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงานกรมอนามัย
 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการแบบไร้สาย
 6. โครงการปรับเปลี่ยนเครือข่ายให้รองรับมาตรฐาน IPV6
 7. โครงการพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกรมอนามัย
 8. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน
 9. โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

แผนงาน 1.2 การจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 1. โครงการประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 2. โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
 4. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
 5. โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 6. โครงการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

 

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหาร การบริการ และงานวิชาการ เป้าหมายที่สำคัญ

 

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำมาตรฐานข้อมูล

 1. โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์กรมอนามัยให้ได้มาตรฐานสากลและทำงานได้หลากหลายแพลทฟอร์ม
 2. โครงการประยุกต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ผนวกกับเทคโนโลยี mobile ให้บริการสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีปฎิสัมพันธ์
 3. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
 4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฎิบัติการกรมอนามัย (DOC)
 5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 6. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงาน
 7. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 8. โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลที่สำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 9. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศภายในและภายนอกหน่วยงาน
 10. โครงการพัฒนาระบบบริการรวมศูนย์ (Web Portal)
 11. โครงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

แผนงาน 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานและการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัยเป็นอัตโนมัติ

 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง
 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร
 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
 5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจองห้องประชุม
 6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบันทึกสั่งการ
 7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการผู้ใช้ระบบ (User Management)
 8. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล
 9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS)
 10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบราชการ
 11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิเทศ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกรูปแบบ พร้อมทั้งพัฒนากลไกการบริหาร

            เป้าหมายที่สำคัญ

 

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. โครงการการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
 2. โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการภายใน (Intranet) กรมอนามัย
 4. โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้ความรู้การใช้งานระบบการจัดการภายใน (Intranet) กรมอนามัย
 5. โครงการประกวดหน่วยงานใช้งานระบบสารสนเทศภายในกรมอนามัยเต็มประสิทธิภาพ

 

แผนงาน 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. โครงการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมเส้นทางความก้าวในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. โครงการศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise  Architecture)
 4. โครงการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัยปี 2558 – 2561
 5. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอนามัยปี 2562 – 2565

 

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาทุนมนุษย์และทุนปัญญาทางด้าน ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรและภาคีเครือข่าย

  เป้าหมายที่สำคัญ

แผนงาน/โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน 4.1 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบุคลากรทุกระดับและภาคีเครือข่าย

 1. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 2. โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและกฎหมายทเกี่ยวข้อง
 3. โครงการประเมินความรู้ความสามารถด้านการใช้ ICT สำหรับเจ้าหน้าที่
 4. โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศกรมอนามัย

 

แผนงาน 4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศทและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ทุกส่วนงาน

 1. โครงการฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
 2. โครงการประกวดการพั ฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานกรมอนามัย
 3. โครงการส่งเสริมการสร้างชุมชนคน ICT กรมอนามัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้