คุณกำลังมองหาอะไร?

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563 – 2565

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565

           วิสัยทัศน์

 “กรมอนามัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพิ่มคุณภาพบริการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”         

           พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

           ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า และมั่นคงปลอดภัย

           เป้าหมายที่สำคัญ

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดำเนินงาน

           เป้าหมายที่สำคัญ

           ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างศักยภาพการใช้งานและพัฒนากลไกการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบ มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

           เป้าหมายที่สำคัญ

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์และทุนปัญญาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและภาคีเครือข่าย

           เป้าหมายที่สำคัญ

 

 

           แผนงานโครงการ

แผนงาน 1.1  การจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แผนงาน 1.2  การจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

แผนงาน 2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักและพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดการบูรณาการทั้งกระบวนการและข้อมูล

แผนงาน 2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานและการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัยเป็นอัตโนมัติ

แผนงาน 3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน 3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน 4.1 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบุคลากรทุกระดับและภาคีเครือข่าย

 

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านดิจิทัล กรมอนามัย

          กรมอนามัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ เพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ จำเป็นต้องพิจารณาและจัดการอบรมให้สอดคล้องกับพื้นฐานความต้องการใช้งาน และภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบุคคล ดังนั้น หลักสูตรการอบรมบุคลากร จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรในกรมอนามัย ให้สามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการใช้งาน
  2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลระบบและบริหารระบบ เป็นการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะ เพื่อให้สามารถใช้และดูแลระบบสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานของกรมอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมสำหรับกลุ่มผู้ดูแลบริหารระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต กรมอนามัย

          ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trends) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของกรมอนามัย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีความทันสมัย รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคต ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมอนามัย ดังนั้นการดำเนินการควรพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ได้แก่ 1) Artificial Intelligence : AI  2) Digital Twin 3) Virtual Reality / Augmented Reality / Mixed Reality  4) Big Data  5) Open Data 6) Cloud Computing 7) Internet of Things (IoT) 8) Block Chain / Distributed Ledger Technology ให้สามารถรองรับการก้าวสู่อนามัยสู่องค์กรยุคดิจิทัล 4.0 ต่อไป