คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566

สธ0926.02_9781 ลว 27 ธค 66 ส่งสำเนารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปจป 2566 ของกรมอนามัย ถึง สป
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอนามัย ปงป 2566 (แบบ ปค.6)
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ) ปงป 2566 (แบบ ปค.1)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปงป 2566 (แบบ ปค.4)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปงป 2566 (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปงป 2566 (แบบติดตาม ปค. 5)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กรมอนามัย ปงป 2566
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0926.02_1006 ลว 18 ธค 66 ส่งสำเนารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปงป 2566 ให้ กตส. กรมอนามัย เพื่อจัดทำ แบบ ปค. 6
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ 0926.02_1009 ลว 22 ธค 66 ส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.1 ให้ กตส ทำ ปค.6
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ 1_2567 วันที่ 14 ธ.ค. 66
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 1045_ 2566 ตั้ง ตกก ประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย 6 ต.ค. 66
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รวมทุกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปจป 2566 ของกรมอนามัย ถึง สป.
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการบริหารงบประมาณ-กรมอนามัย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.1
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.6
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงกรมอนามัย 2565 PDF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ 1-2566
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ครั้งที่ 2-2566
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งกรมอนามัย แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564.
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามควบคุมภายใน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผังกระบวนการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 432 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 715 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slot Float Image 01

หมวดหมู่