คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของกรมอนามัย

 • โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย
 • กรมอนามัย
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน
  • สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  • สำนักส่งเสริมสุขภาพ
  • สำนักทันตสาธารณสุข
  • สำนักโภชนาการ
  • สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
  • กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
  • สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
  • สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
  • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  • ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
 • กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  • กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
  • ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 • กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
  • ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
  • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 • กลุ่มภารกิจอำนวยการ
  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองการเจ้าหน้าที่
  • กองคลัง
  • กองแผนงาน
  • ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • ศูนย์สื่อสารสาธารณะ