คุณกำลังมองหาอะไร?

ชุ

ชุมชนร่วมใจ สร้างเด็กไทยสูงสมส่วน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.09.2563
76
3
แชร์
22
กันยายน
2563
 
 
"ชุมชนร่วมใจ สร้างเด็กไทยสูงสมส่วน”
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.
 
 
     • พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ เป็นผู้ดำเนินการ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และเป้าหมายของการดำเนินงานสูงดีสมส่วนของกรมอนามัยได้ผลักดันยุทธศาสตร์เรื่องความสูงโดยตั้งเป้าหมายส่วนสูงเฉลี่ยในปี พ.ศ.2579 ของคนอายุ 19 ปี เพศชายสูง 183 เซนติเมตร เพศหญิง 170 เซนติเมตร และเด็กสูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

     • รศ.พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล ได้บรรยาย ทำไมต้องสูง : ความสำคัญของความสูง และกินอาหารอย่างไร เด็กถึงจะเจริญเติบโตได้ดี สูงดี สมส่วน จากข้อมูลการสำรวจของ SEANUT Study Group. ในปี 2013 ที่สำรวจเด็กนักเรียน(อายุ 6-12 ปี) ในภูมิภาค Southeast Asia ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามและไทย พบว่ายังพบปัญหาเด็กอ้วน ร้อยละ 7 น้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 7.5 เตี้ย ร้อยละ 19.2 ผอม ร้อยละ 21.6 การเจริญเติบโตด้านความสูงและภาวะเตี้ย มีความสัมพันธ์กับการขาดอาหารหลายชนิดในคราวเดียวกัน (multiple nutrient deficiency) ได้แก่พลังงาน โปรตีน สังกะสี เหล็ก ไอโอดีน วิตามินเอ เป็นต้น สำหรับสารอาหารที่ขาดแล้วมีผลต่อสติปัญญา ได้แก่ ไอโอดีน เหล็ก โฟเลต วิตามินบี 12 การเจริญเติบโตด้านความสูงและพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความจำเป็นต้องการสารอาหารหลายชนิดที่คล้ายกัน จึงอธิบายได้ว่าเด็กตัวเตี้ยจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาด้อยลง ดังนั้นโภชนาการจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา และสุขภาพในระยะยาว จึงจำเป็นต้องเริ่มฝึกการบริโภคอาหารที่ดี (healthy eating habit) ตั้งแต่วัยทารกเป็นต้นไป จนถึงเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ก็จะต้องมีส่วนช่วยในการส่งเสริมด้านโภชนาการให้กับเด็กต่อไป 
 
     • นายพิณโย ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลจองถนน จ.พัทลุง ได้พูดถึงนโยบายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจองถนน มีการดำเนินงานโครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มี คุณค่าทางโภชนาการ
2.นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
 
     โดยนายกเทศมนตรีก็มีนโยบายในการดำเนินงานที่เน้นการพัฒนา คนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และเกิดมาแล้วก็ต้องได้รับการศึกษาดี ความคิดดี ช่วยเหลือสังคม และประเทศพัฒนา และมีหลักการ ดำเนินงานโดยทำเรื่องเดียวให้เด่น อันจะส่งผลให้การทำงานด้านอื่น ราบรื่น
 
     การดำเนินงานในชุมชนจะประสบความสำเร็จและเห็นผลได้ต้อง อาศัยความร่วมมือจากชุมชน ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานคือ มีผู้ปฏิบัติงานที่ดี ทำงานด้วยใจ และมีแรงศรัทธาที่จะทำงานร่วมกันกับ ชุมชน
 
 
     • นางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจองถนนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ จัดทำโครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ โดยมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจองถนน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 13 คน โดยให้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้ เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปในชั่วโมงเรียน นอกจากนั้นยังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ โดยปลูกผักเลี้ยงปลา ซึ่งผู้ปกครองเข้ามาช่วยทำแปลงผัก เมื่อได้ผลผลิตก็จะนำมาแปรรูปเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวัน หากเหลือก็จะนำไปขายและนำเงินมาสมทบเป็นกองทุนอาหารเช้าสำหรับเด็ก 


     • นายชูชาติ ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงสิม จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านพงสิม จะดำเนินการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวันที่มีถูกหลักโภชนาการทุกคนทุกวันที่เปิดเรียน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำอาหารที่สะอาด ปลอดภัยใช้วัตถุดิบจากผลผลิตงานเกษตรในโรงเรียนและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายผู้ปกครอง แกนนำชุมชน และนักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานโภชนาการในการจัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนมาใช้ในกระบวนการจัดทำรายการอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพและราคาอาหารโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้
 
1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ทุกวันตลอดปีการศึกษา
2. มีการจัดรายการอาหารไว้ล่วงหน้าในรอบ 1 เดือน ด้วย โปรแกรม Thai school lunch
3. นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง(W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วน และอ้วน) ไม่เกินร้อยละ 7
4. นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ต่ำกว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย) ไม่เกินร้อยละ 5
 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้แนวคิดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และความรู้จะติดตัวนักเรียนไป ตลอดชีวิต

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน