คุณกำลังมองหาอะไร?

รบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.09.2563
90
9
แชร์
22
กันยายน
2563

 

 

พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สู่มิติใหม่การบูรณาการ
 5 กระทรวงหลัก อย่างไร้รอยต่อ
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 – 16.30 น.
 
 
• ดำเนินการอภิปราย : นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง กระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นในการตัดสินใจด้วยตนเอง การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ การได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวและได้รับสวัสดิการสังคม โดยเน้นความเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

• ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล กระทรวงศึกษาธิการ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.โดยจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา อีกทั้งการจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
• นายสมภพ ปราบณรงค์ กระทรวงแรงงาน ด้วยจำนวนลูกจ้างอายุ 15-20 ปี ประมาณ 8 แสนคน จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการเข้าถึงบริการ การส่งต่อ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกจ้างอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ นายจ้างจะมอบหมายให้พยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์แก่ลูกจ้างวัยรุ่น
 
 
• นางสาวธิดาพร แสนเสนาะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการส่งเสริมให้จังหวัดและอำเภอมีกลไกในการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ ประสานในการเฝ้าระวังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการดูแลบุตร รวมทั้งการจัดหาครอบครัวทดแทนหรือครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรณีที่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง

• นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน้าที่ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,800 แห่งทั่วประเทศ เรื่องการวางแผน การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล การจัดบริการสาธารณะ เพื่อดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตลอดช่วงชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนได้รับบริการ การจัดการศึกษา และการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน