คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการประกอบกิจการให้บริการผู้สูงอายุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.03.2566
159
6
แชร์
29
มีนาคม
2566

           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมสถานประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้บริการ

           วันนี้ (29 มีนาคม 2566) นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับสถานประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์  ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมอนามัยมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้รับบริการที่ใช้บริการของสถานประกอบการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการใช้บริการ โดยในปัจจุบันประเทศไทย มีสถานบริการและสถานประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวนมากสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามโครงสร้างประชากรของประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมอนามัยจึงจำเป็นต้องกำกับดูแล
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการดังกล่าว

           นายแพทย์เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 เป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและเกิดความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ดำเนินกิจการ 2) ผู้ให้บริการ 3) ผู้รับบริการหรือผู้สูงอายุ และ 4) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลกิจการในเขตพื้นที่ให้ปฏิบัติการให้บริการที่ถูกต้องครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทำ และการประกอบกิจการประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

            "ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้
ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ ที่ถูกต้อง และได้พัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศกระทรวงฯ และเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 29 มีนาคม 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน