คุณกำลังมองหาอะไร?

ธ.-ศธ. ร่วมสร้าง HERO อาชีวะ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.03.2566
110
0
แชร์
15
มีนาคม
2566

            วานนี้ (14 มีนาคม 2566) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สร้าง HERO อาชีวะ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดโครงการ 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ พร้อม แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานอาชีวศึกษา อาทิ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงผู้บริหารด้านงานสาธารณสุข อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

            ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่นๆ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ด้านการเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 ภายใต้ความร่วมมือ 12 กระทรวง ด้วยหลัก 4 H มิติ Health ได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพเน้นสร้างเสริมศักยภาพครูอนามัยถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของนักเรียน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) รู้เท่าทันจิตใจตนเองและผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตัวเอง รู้โทษทัณฑ์พิษภัยห่างไกลสารเสพติด และสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านเอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนครูอนามัยมีความรู้และเป็นพี่เลี้ยง (Health Coacher) ในการดูแลด้านสุขภาวะเด็กนักเรียนได้

            “กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและนำพาประเทศสู่อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นกรอบการขับเคลื่อนงานและนำพาให้ประเทศไทยสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม กอปรกับแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยได้มีนโยบายบูรณาการทำงานร่วมกันตามข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวง ในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และทักษะคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย / 15 มีนาคม 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน