คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย จับมือ 11 กระทรวงฯ พัฒนาเด็กไทยเป็นคนดี แข็งแรง มีทักษะชีวิต

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.03.2566
115
0
แชร์
13
มีนาคม
2566

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับภาคีเครือข่าย 11 กระทรวง ร่วมกันกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นคนดี แข็งแรง และมีทักษะชีวิต  

          วันนี้ (13 มีนาคม 2566) ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ปี 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคนที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดีมีความพร้อมทุกด้าน ส่งต่อไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย อ้วน เตี้ย จากข้อมูลปี 2565 พบว่า เด็กไทยอ้วน ร้อยละ 13.2 เตี้ย ร้อยละ 11.7 และเป็นโรคซึมเศร้า
และมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า 300 รายต่อปี นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย อยู่ที่ 102.8 และ คะแนน PISA เท่ากับ 412.7 จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กไทย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

           ดร.นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสข โดยกรมอนามัย ได้จับมือกับ 11 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลัก 4 H ได้แก่ ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Head) ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม (Heart) มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Hand) แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน เพื่อให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

          “ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าว และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย / 13 มีนาคม 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน