คุณกำลังมองหาอะไร?

ธ. –ศอญ.- ศธ. - สสส. – ภาคีเครือข่าย Kick offโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)ด้วยหลัก 10 อวิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.07.2565
69
0
แชร์
28
กรกฎาคม
2565

         วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.)เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานครโดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายร่วมงาน

      พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี มีพระราชจริยวัตรเรื่องออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอมากอปรกับพระองค์ทรงริเริ่มดำเนินโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นจิตอาสา เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งแรงกายและแรงใจ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจดี “การเป็นจิตอาสา” หรือการมีจิตใจเอื้ออารี พร้อมจะช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่น มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ทำให้มีสุขภาพดี “จิตอาสา” จึงถูกนำมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยเพื่อน (ตาย) คือ อวัยวะสำคัญในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต ทำหน้าที่ทำงานให้ตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไข อวัยวะร่างกายทุกส่วนรับใช้ช่วยเหลืออย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ตลอดเวลา24 ชั่วโมงหากดูแลอวัยวะไม่ดีพอ มีพฤติกรรมเสี่ยงจะเป็นตัวการทำร้ายอวัยวะในร่างกาย การมีสุขภาพดีแสดงถึงอวัยวะในร่างกายยังคงทำงานปกติ ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องรู้จักวิธีการดูแลเพื่อน (ตาย) ให้ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นที่มาสำหรับการดูแลเพื่อน (ตาย) ด้วยแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดี 10 ประการ (Thailand10 for Health) อันเป็นแนวคิดเชื่อมโยงกันเป็นการมีสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)

     ทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย ในปี 2565 สถานการณ์เด็กไทยมีภาวะการเจริญเติบโตด้านร่างกายยังไม่สมส่วนเท่าที่ควร ส่งผลพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก อาทิ สูงดีสมส่วน เพียงร้อยละ 52.9 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 15.0และเตี้ย ร้อยละ 11.4 จึงได้มีจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยการเสริมสร้างทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health “E4H”)และการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Lifestyle for Health “L4H”) ด้วยหลัก 10 อ ประกอบด้วย 1) อ. อาหาร 2) อ. (ไม่) อดนอน 3) อ. ออกกำลังกาย 4) อ. เช็คอัพ (ตรวจร่างกาย) 5) อ. (ติด) อาวุธ (วัคซีน) 6) อ. (ไม่อ้วน) 7) อ. อันตราย 1 สารและสิ่งอันตราย (แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด สารอันตรายปนเปื้อนในอาหาร) 8) อ. อันตราย 2 พฤติกรรมเสี่ยง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความปลอดภัยบนถนน จมน้ำ บาดเจ็บอื่น (ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต ตกจากที่สูง สิ่งของล่นทับ สัตว์กัดต่อย) ป้องกันโควิด-19 ในนักเรียน คุณภาพน้ำดื่ม และอนามัยสิ่งแวดล้อม) 9) อ. อารมณ์ และ 10) อ. อาสา มุ่งให้เด็กมีความใส่ใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นวิถีปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

      ทางด้าน นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในโรงเรียนเป้าหมายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 130 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 20 แห่ง เข้าร่วมกระบวนการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสุขภาพและทักษะการสร้างเสริมออกกำลังกายในโรงเรียนรวมทั่วประเทศ 150 แห่งและมุ่งเป้าหมายการขยายผลมากขึ้นในปีต่อๆไป

      ทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ตลอดจนสนับสนุนการสร้างสุขภาพดี ด้วยหลัก 10 อเพื่อให้เด็กสามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นรากฐานที่ดีให้เกิดการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพที่ดูแลสุขภาพได้ดีต่อไป (Health Conscious) นำไปสู่การเป็นพลเมืองด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(Active Citizen) ส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับคนรอบข้าง ขยายผลการสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคคล ช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

***

กรมอนามัย /28 กรกฎาคม 2565

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน