คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอุตุนิยมวิทยา จับมือ กรมอนามัย ลงนาม MOU บูรณาการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.05.2565
42
0
แชร์
17
พ.ค.
2565

              นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หลากหลาย และมีความสำคัญ ที่นอกจากการนำมาใช้เพื่อการพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอีกหลายด้านทั้งการวางแผน ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และในด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

              ทางด้าน ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาระบบเตือนภัยค่าดัชนีความร้อน โดยจะใช้ค่าทางอุตุนิยมวิทยา คือ ค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้น เพื่อมาคำนวณเป็นค่าดัชนีความร้อน และแสดงผลในรูปของการเตือนภัยเชิงพื้นที่ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากความร้อน และวางแผนกิจกรรม  ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

              ทางด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นประเด็นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญ ซึ่งการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น  ภาคสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย และแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2573) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของภาคสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การพยากรณ์อากาศ และสื่อสารเตือนภัยสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  รวมถึงการพัฒนาวิชาการ และวิจัยด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

              ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด น้ำท่วม ภัยแล้ง และมลพิษอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตประชาชน ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยระหว่างปี 2573 – 2593 หากไม่มีมาตรการป้องกัน จะมีผู้เสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นปีละ 250,000 ราย ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  โรคนำโดยแมลง โรคจากความร้อน โรคอาหารและน้ำเป็นสื่อ รวมทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่าง ๆ  ดังนั้น จึงเกิดเป็นการบูรณาการการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพดังกล่าว และสำหรับการลงนามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การลด และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมอนามัย / 17 พฤษภาคม 2565

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน