คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ร่วมประชุม Regional Meeting on Physical Activity หนุนคนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2564
33
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2564

         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม Regional meeting on Physical Activity กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

         วานนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังการประชุม Regional meeting on Physical Activity ระดับภูมิภาคด้านกิจกรรมทางกาย โดยองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมจาก 11 ประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ คมนาคม ผังเมือง เดินทาง ภาครัฐ ประชาสังคม และวิชาการต่าง ๆ ว่า ทุก ๆ ปี ภูมิภาคนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประมาณ 8.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ              ทั้งนี้ จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบว่า ร้อยละ 23 ของผู้ใหญ่ และ ร้อยละ 81 ของเด็กอายุ 5 - 17 ปี มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  ดังนั้น ประเทศไทยโดยกรมอนามัยจึงได้นำเสนอการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนี้ 1) การจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ร่วมกับแผนปฏิบัติการ 2 ฉบับ ที่มีโครงการจากภาคส่วนต่าง ๆ และ 2) การสื่อสารรณรงค์กิจกรรมทางกาย ด้วยโครงการก้าวท้าใจที่ดำเนินการมา 3 ฤดูกาล มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3 ล้านคน มีทั้งวัยทำงาน สูงอายุ เด็กและวัยรุ่น ในชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ทำงาน โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลมาทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Line application ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากภาคเอกชน

       “กรมอนามัยได้ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 และขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มก้าวท้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ โดยในปี 2565 จะจัดโครงการก้าวท้าใจ ฤดูกาลที่ 4 100 วัน 100 Health points ขอเชิญชวนคนไทยทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบรรลุเป้าหมายในปี 2573 ให้คนไทยกลุ่มอายุ 5 - 17 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 40 และกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 80” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 23 พฤศจิกายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน