คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ระดมเครือข่าย เตรียมทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการ 3 ด้าน “สวัสดิการสังคม – การศึกษา - สุขภาพ”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.12.2563
105
0
แชร์
07
ธันวาคม
2563

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ประชุมร่วมกับนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเหมาะสม ซึ่งจากสถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นของปี 2562 พบว่า สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ คลอดบุตร อายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 63,831 ราย โดยแยกหญิงคลอดอายุ 15-19 ปี จำนวน 61,651 ราย และอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 2,180 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและคลอด อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 5,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.2
          "การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาที่เป็นผลตามมาจากการท้องไม่พร้อม การสนับสนุนให้วัยรุ่นสามารถปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดกับผู้ปกครองหรือเภสัชกรได้อย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอาย แต่เป็นการทำเพื่ออนาคตของตัวเอง ดังนั้น การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 และแนวทางการขับเคลื่อนงานปี 2564 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นประเด็นเชิงบูรณาการภาพรวมของยุทธศาสตร์ 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ เพื่อนำข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563 ต่อไป” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 7 ธันวาคม 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน