คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ออกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบดิจิทัล เพิ่มช่องทางช่วยให้อบรมสะดวก รวดเร็วขึ้น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.12.2563
342
5
แชร์
05
ธันวาคม
2563

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถอบรมได้สะดวก และทันตามที่กฎหมายกำหนด
          วานนี้ (4 ธันวาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมรับฟังข้อมูลเรื่อง "การอบรมผู้ประกอบกิจการ–ผู้สัมผัสอาหาร” จากผู้ประกอบกิจการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถอบรมได้สะดวก และทันตามที่กฎหมายกำหนดนอกเหนือจาก ระบบปกติ พร้อมทั้งได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลให้หน่วยจัดอบรมนำไปใช้ได้ทันที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เป็นต้น
          "ทั้งนี้ ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ด้านความสะอาด ปลอดภัย ได้รับบริการที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ผู้ประกอบกิจการมีคุณภาพมาตรฐานในการ จัดการด้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการ สามารถต่ออายุการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหารอาจได้รับการจ้างงานต่อ ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมสามารถสมัครเพื่อขอรับการอบรมผ่านระบบดิจิทัล หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมอนามัย https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 5 ธันวาคม 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน